سوالات و فعاليت هاي مطالعات اجتماعي سال اول دبيرستان،دبيرستان علامه طباطبايي اسفراين

سؤالات درس ششم

1.مفهوم جمله ي زير را بنويسيد:

   «گروه ها در ارتباط خويش با جامعه شمشير دو دم هستند.»

   جواب: گروه هايي كه هم مي توانند نظام جامعه را تحكيم بخشند و هم آن را تخريب كنند،هم مي توانند فرد را به پاسداري

          از ارزش هاي اجتماعي وادارند و هم او را به فردي مخالف با جامعه تبديل كنند.

2.آسيب هاي گروه را نام ببريد:

    جواب: دوگانگي ارزشي- بيگانگي با جامعه- مطلق گرايي- تقليد و شخصّيت تابع.

3.در چه حالتي فرد دچار دوگانگي ارزشي مي شود؟

   جواب: فرض كنيد در جامعه اي كه ارزش هاي حاكم بر آن ارزش هاي ديني باشند و فرد در گروهي عضويت داشته

           باشد كه در آن ارزش هاي ديني رعايت نمي شود.

4.فردي كه دچار دوگانگي ارزشي مي شود چه ويژگي دارد؟

    جواب: شخصيت متزلزلي خواهد داشت.

            در تصميم گيري دچار مشكل خواهد شد.

            دچار افسردگي و نگراني هاي شديد مي شود و بلعكس حالت پرخاشگري از خود نشان مي دهد.

            نسبت به ارزش هاي گروه و جامعه ترديد خواهد كرد و نوعي نفاق و دورويي در وي شكل مي گيرد.

5.در جه حالتي فرد دچار بيگانگي از جامعه مي شود؟

    جواب: فرض كنيد عضويت در گروهي كه ارزش هاي جامعه در آن رعايت نمي شود براي فرد اهميت

            فوق العاده اي بيابد تا آن كه ارزش هاي گروه را به ارزش هاي جنمعه ترجيح دهد.

6.فردي كه دچار بيگانگي از جامعه مي شود چه ويژگي دارد؟

    جواب: نسبت به ارزش هاي جامعه يا بخشي از آن بي اعتقاد خواهد شد.

            در جهت برخورد با ارزش هاي جامعه عمل خواهد كرد.

            به فردي نا به هنجار در جامعه تبديل خواهد شد.

7.در چه حالتي فرد دچار مطلق گرايي گروهي مي شود؟

    جواب: اكنون حالتي را در نظر بگيريد،فرد در گروهي عضويت دارد كه در آن گروه تنها ارزش هاي

           خود را درست مي داند و فرد نيز اين اعتقادات را مي پذيرد.

8.فردي كه دچار مطلق گرايي گروهي مي شود چه ويژگي دارد؟

    جواب: در مقابل انتقاد ديگران واكنش شديد و اغلب خشونت آميز نشان مي دهد.

            گرايش ديكتاتوري و اعمال زور خصوصيت شخصيتي وي مي شود.

            تعصب نسبت به گروه چشم او را نسبت به حقايق مي بندد.

            انتقاد نمي پذيرد.

9.در حالت مطلق گرايي گروهي فرد به عدم انعطاف و تحجّر دچار شده است.   

10.نمونه اي از مطلق گرايي گروهي در تاريخ بنويسيد:

      جواب: گرايشات انحرافي خوارج در صدها سال پيش .

              حكومت هاي ديكتاتوريدر دوره جديد.

11.در صورتي كه گروه ها در يك جامعه مطلق گرا باشند در آن  جامعه چه پيش خواهد آمد؟

         جواب: به وجود آمدن حكومت جنگل.

                  در گيري براي حفظ يكديگر.

                  تضاد و اختلاف.

                 سرانجام نابودي همه ي منافع هاي معنوي جامعه يا تن دادن به حكومت هاي ديكتا توري قوي ترين گروه ها.

12.حالت ضعيف تر گروه مطلق گرايي را نام ببريد:

     جواب: گروه گرايي.

13. فردي كه دچار تبعيّت بي چون و چرا مي شود چه ويژگي دارد؟

      جواب: به شخصيتي تابع تبديل مي شود و به جز تبعيّت نمي تواند كاري انجام دهد.

              نمي تواند مستقل تصميم بگيرد و عمل كند.

              توانايي انديشيدن را از دست مي دهد.

14. در چه حالتي فرد دچار تبعيّت بي چون و چرا در گروه و ايجاد شخصيت تابع  مي شود؟

       جواب: ديگر آسيب هاي گروه كه هم فرد و هم جامعه از نتيجه آن خسارت مي بينند تبعيّت بي چون و چرا

               از رهبران گروه است.در گروه هايي كه انتقاد و سؤال نا به هنجار شناحته مي شود فرد به جاي اين

               كه با زندگي گروهي به شخصيتي مستقل و خودآگاه تبديل شود به موجودي تابع بدون انديشه و وسيله اي

               براي تحقق اهداف رهبران گروه تبديل مي شود.

15.نمونه اي از گروه هايي كه فرد در آن دچار شخصيت تابع مي شود را بنويسيد

      و اين افراد بهترين وسيله چه كساني هستند؟

      جواب: گروه هاي خلافكار،تبهكار و سازمان هاي سرّي و مخفي نمونه هايي از اين نوع گروه هايند و اين

              چنين افراد بهترين وسيله براي اعمال ديكتاتور رهبران و انجام هر گونه عمل غير انساني هستند.       

+ نوشته شده در  جمعه دوازدهم اسفند ۱۳۹۰ساعت 11:24  توسط فرزاد كسكني |